Regulamin poradnictwa

Regulamin udzielania porad prawnych przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Zakres poradnictwa

1. Porady prawne udzielane przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska pomagają działać obywatelkom i obywatelom w sferze publicznej lub służą ochronie praw człowieka.

2. Udzielanie porad prawnych stanowi realizację misji organizacji i odbywa się nieodpłatnie.

3. Tematyka poradnictwa obejmuje przede wszystkim kwestie: dostępu do informacji publicznej, funduszu sołeckiego i wybranych regulacji administracyjnych dotyczących wpływania na decyzje rządzących, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym.  

4. Udzielamy porad przede wszystkim w opisanych obszarach. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie w tych dziedzinach, nie w każdej sprawie możemy pomóc. 

Sposób zgłoszenia się po poradę

Osoby zainteresowane otrzymaniem porady mogą zadać pytanie na trzy sposoby:

1. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: porady@siecobywatelska.pl wraz z opisem, na czym polega sprawa i wszystkimi dotychczas zgromadzonymi dokumentami w formie załączników. 

2. Bez logowania, poprzez zgłoszenie sprawy za pomocą formularza znajdującego się na stronie: http://porady.siecobywatelska.pl/ - należy wybrać z menu przycisk „Nowa sprawa”. 

3. Poprzez zarejestrowanie się na stronie http://porady.siecobywatelska.pl/konta/signup/, a następnie, po zalogowaniu, zgłoszenie nowej sprawy i wysłanie wiadomości.

4. Bez względu na wybór sposobu zadania pytania, w punktach 1a, 1b i 1c powyżej, osoba zainteresowana otrzymaniem porady opisuje w pierwszej wiadomości, na czym polega sprawa i w jakim zakresie oczekuje pomocy prawnej oraz załącza do wiadomości skan wszystkich dotychczas zgromadzonych dokumentów w sprawie.

5. Ewentualne udzielenie pomocy prawnej w zakresie skargi kasacyjnej i jej złożenia przez profesjonalnego pełnomocnika do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie rozważane wyłącznie, jeżeli pełna dokumentacja sprawy, w tym obowiązkowo skan wszystkich kart akt sądowych Sądu I instancji, zostanie przesłany w wiadomości najpóźniej na 15 dni przed ustawowym terminem złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sposób korespondowania w ramach systemu porad prawnych

1. W celu sprawniejszego udzielania porad Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska stworzyło aplikację „Poradnia”, znajdującą się pod adresem: http://porady.siecobywatelska.pl/. Poradnia służy do wysyłania zapytań przez osoby poszukujące pomocy w określonych niniejszym regulaminem sprawach. 

2. Poradnia ułatwia Stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska odpowiadanie na pytania poprzez automatyczne porządkowanie spraw w wątki przypisane do osób wysyłających pytania. Poradnia jest obsługiwana przez wybrane osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska, które odpisują na przesłane pytania. Poradnia umożliwia: 

a. Wysyłanie zapytań

b. Rejestrowanie się i logowanie się w celu sprawdzenia, jak przebiega udzielanie odpowiedzi i dostępu do wcześniejszych zapytań danego użytkownika/danej użytkowniczki. 

3. Po zgłoszeniu nowej sprawy (przez e-mail lub przez stronę bez logowania) w Poradni tworzone jest automatycznie konto użytkownika/użytkowniczki, który otrzymuje na swoją pocztę elektroniczną indywidualny adres e-mail do korespondowania w danej sprawie oraz numer sprawy. Konsekwentne używanie tych danych identyfikacyjnych pozwala zachować ciągłość kontaktu pomiędzy użytkownikiem/użytkowniczką a pomagającym prawnikiem/prawniczką. Pozwala to też zgromadzić w jednym miejscu całą korespondencję związaną z daną sprawą i w dowolnym momencie do niej wrócić.

4. Korespondencje w ramach systemu porad prawnych można prowadzić zarówno logując się do Poradni, jak i bez logowania się. 

5. Przy logowaniu przez stronę internetową http://porady.siecobywatelska.pl/ (zalecane) rekomendujemy korzystanie z tych samych danych do logowania. Dzięki temu wszystkie zgłoszone do Poradni przez użytkownika/użytkowniczkę sprawy będą zgromadzone na jednym koncie - będzie można wrócić do zamkniętych już spraw i dokumentów.  Po zgłoszeniu każdej nowej sprawy zalogowany użytkownik/użytkowniczka otrzymuje e-mail z numerem sprawy (dostępnym także po zalogowaniu w wykazie spraw), który umożliwia przypisanie wymienianej korespondencji do danej sprawy.

Terminy

1. Administrator koordynujący pracę w ramach Poradni, po uwzględnieniu terminów i obłożenia pracą zespołu, wyznacza osobę, która ma się zająć odpowiedzią na konkretne pytanie. 

2. Standardowy termin odpowiedzi wynosi do 30 dni kalendarzowych. Jeśli sprawa, z którą się Państwo zwracają, wymaga dochowania krótszego terminu (ponieważ dotyczy np. złożenia odwołania od decyzji lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), prosimy o zaznaczenie tego terminu w temacie wiadomości.

3. Otrzymujemy bardzo wiele zapytań i nasz system organizacji pracy wymaga współpracy i zrozumienia ze strony użytkowników/użytkowniczek. Dlatego prosimy o nieprzesyłanie dodatkowych maili na znane Państwu osobiste maile prawników, niezgłaszanie pytań przez komunikatory i niedzwonienie w sprawie przyspieszenia prac, o ile to nie jest bezwzględnie konieczne. Każda taka interwencja odrywa prawników i prawniczki od pracy na rzecz innych osób i utrudnia dotrzymywanie terminów. 

4. Prosimy o jak najwcześniejsze informowanie o otrzymywanej z sądu korespondencji i nieczekanie do ostatniego momentu. W przypadku zgłoszenia konieczności złożenia odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi lub skargi kasacyjnej tuż przed upływem terminu, nie będziemy w stanie Państwu pomóc.  

Dodatkowe informacje

1. W wielu przypadkach odpowiedź na Państwa pytania dostępna jest na naszych stronach internetowych. W przypadku informacji publicznej polecamy naszą stronę: https://informacjapubliczna.org/poradnik/, a w przypadku funduszy sołeckich: http://funduszesoleckie.pl/?cat=12

2. Udzielona porada jest aktualna na dzień jej wysłania przez osobę udzielającą pomocy prawnej w danej sprawie i dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez osobę zgłaszającą pytanie w konkretnej sprawie. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie może zagwarantować skuteczności, aktualności i przydatności porady w innych sprawach i innym czasie.

3.Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska i osoby udzielające z jego ramienia porad nie podejmują decyzji za osoby zgłaszające pytanie do Poradni, a jedynie proponują możliwe rozwiązania prawne.

Ochrona danych osobowych

1. Państwa dane w postaci adresu e-mail, a czasem zawarte w przesłanych dokumentach, niezbędne nam są do utrzymywania bieżącego kontaktu w prowadzonych sprawach i pozostają w Poradni on -line.

2. Do danych mogą mieć dostęp wolontariuszki i wolontariusze zajmujący się przygotowaniem sprawy, pracownice i pracownicy oraz współpracownicy i współpracownice Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w zakresie wyznaczonych zadań. Zgodę na dostęp do danych osobowych wyraża Zarząd Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w odniesieniu do zakresu obowiązków danej osoby zawartych w umowie łączącej tę osobę ze Stowarzyszeniem.

3. Po zakończeniu przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska współpracy z osobami udzielającymi porad lub je opracowującymi, ich dostęp do Państwa spraw zostanie zakończony.

4. Klauzula informacyjna dla klientów i klientek poradni znajduje się pod adresem:  https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=1096

5. Nasza polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://siecobywatelska.pl/polityka-prywatnosci/

6. Podane dane nie są wykorzystywane w innej naszej działalności, jednak zachęcamy Państwa do pozostawania z nami w kontakcie poprzez zapisanie się na newsletter na naszej stronie internetowej w polu "Bądź na bieżąco": https://siecobywatelska.pl/ lub wpłacanie stałej darowizny http://siecobywatelska.pl/wlacz-sie-5min/#wspieraj_siec

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Poradni z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych.

Październik 2022